KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi yükümlülüklerimizce ARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerini işlediğimiz kişileri bilgilendirme amaçlı hazırladığımız Aydınlatma Metni aşağıdadır.

 

KVKK uygulamaları hakkında  daha detaylı bilgi almak için www.ariisg.com internet sitesi adresimizden Kişisel Veri Koruma Politikalarımız sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

A-Veri Sorumlusu: 

ARI IS SAGLIGI VE GUVENLIGI HIZMETLERI LİMİTED ŞİRKETİ, KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adres: Tekstilkent Ticaret Merkezi 10-C Blok No: 303 Posta Kodu: 34235 Esenler/İstanbul
Telefon Numarası: (0212) 438 72 76
E-mail: info@ariisg.com ,

Web sayfası: www.ariisg.com

B-Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4ncü maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine ve 5nci maddedeki  kişisel veri işleme şartlarına göre Veri Sorumlusu ile tesis edilen ilişkinin  (İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan firmalar bu firmalara bağlı işe giriş muayenesi,  periyodik ve poliklinik muayene hizmeti ve iş güvenliği eğitimleri alan tüm personel,  çalışan, çalışan adayı, şirket ortağı, herhangi bir hizmet alınan firma çalışanı veya ortağı, internet sitesi ziyaretçisi, üçüncü taraf gibi..) niteliği ve gerekleri ile sınırlı olmak üzere,  sağlık ve iş güvenliği hizmeti , ticari faaliyetimizi, çalışanlarımız ile iş akdini düzenleyen tüm yasalar karşısında  sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, iç işleyişin, günlük operasyonların, sağlık uygulamalarının, finansman yönetiminin planlanması ve uygulanması, işe giriş, poliklinik, periyodik muayene iletişim , randevu oluşturulması, randevu hatırlatması, diğer uyarıların yapılması, kalite ve memnuniyet ölçüm çalışmaları, risk ve güvenlik yönetimi uygulamaları,  dışardan danışmanlık ve diğer hizmetlerin alınması, hizmet iyileştirmeleri, hizmetlerimize ilişkin taleplerin karşılanması amacıyla fiziki ve elektronik ortamlarda elde edilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz Çalışma bakanlığına entegre programlarla, kriptografik şifrelenmiş olarak elektronik ortamda, e-posta kanallarıyla, web sitemizde yer alan formlar, onaylanan çerezler, telefon görüşmeleri ve mesajları, kliniklere bizzat gelindiğinde oluşturulan hasta, personel, firma ortakları için  kayıt işlemi ve formların doldurulması gibi yollarla elde edilmektedir.

KVKK 5.ve 6. maddesinde belirtildiği gibi, Yasanın işbu maddelerde de belirttiği açık rızanın aranmayacağı haller hariç, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri  sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Veri Sahibinin açık rızasını geri alma hakkı vardır.

İşlenen bellibaşlı kişisel veriler, kurulan iş veya hizmet ilişkisine bağlı olarak, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, finansal bilgiler gibi bilgilerdir.

C-Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verilerin aktarılma faaliyetleri ile ilgili olarak KVKK 8. ve 9. Maddelerine riayet edilir. Kişisel verilerin KVKK 6. Maddesinin hükümleri kapsamında rıza şartı aranmayan haller hariç, Veri sahibinin açık onayı alınmadan aktarılamaz. Bu bağlamda sağlık hizmetinin ve ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilebilmesi için, işlenen kişisel veriler TC Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve  Emniyet birimleri ve diğer yetkili yasal mercilere, denetçilere ve muhasebe birimi  ve mali müşavire,  avukat ve bilirkişiye, işyeri güvenliği birimlerine, KVK Kanunu ve Kişisel Bilgi Güvenliği düzenlemelerine uygun olarak İlgili Kişinin  sigorta şirketine veya mensubu olduğu bankanın ilgili birimlerine, verilen hizmetinin yasalara uygun, güvenli ve düzenli  bir şekilde yürütülebilmesi için  dışardan servis sağlayıcılar, güvenlik, yazılım ve donanım firmaları ile belirli bir amaca ve meşru zemine uygun olarak hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla bilgi aktarılacaktır.

Açık rızaya bağlı olan hallerde, açık rızanın geri alınması halinde kişisel veri paylaşımı yapılmaz.

D. Kişisel Verilerin Saklanması, Anonim Hale getirilmesi veya İmhası:

Kişisel Veriler KVK Kanunu’nun 7. Maddesine uygun olarak, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya yasal zaman aşımı dolduğunda anomim hale getirilecek, silinecek veya imha edilecektir.

E.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel Veri Sahibi KKVK kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi olarak hakların kullanılmasına ilişkin talepler www.ariisg.com internet sitesi adresinde yer alan  “Kişisel Veri Bilgi Talep formu” doldurularak  Veri Sorumlusuna bizzat başvurarak, veya noter kanalıyla iletilebilinir.