İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ BİLGİLERİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ BİLGİLERİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İnternet sitemizi  ziyaretiniz ve hizmetlerimizden faydalanmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verileriniz  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, güvenliği, muhafazası, imhası, Veri Sorumlusunun haklarına ilişkin  detaylı bilgiye  www.ariisg.com internet sitesi adresimizden  Kişisel Veri Koruma Politikalarımız sayfasından  ulaşabilirsiniz.

 

İnternet sitemizi ziyaret etmek ve sitemizde  sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma, İşlenme Yöntemi ve Diğer Şartlar:

6698 sayılı KVKK uyarınca, www.ariisg.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, belirli bir amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenebilecektir.

İnternet sitemizdeki iletişim formlarını kullanan ziyaretçilerden hizmetin etkinliğini sağlayabilmek için sınırlı kişisel bilgi istenmektedir. Başvuru ve talep formlarında adı soyadı bilgisi,  e-mail adresi ve cep telefonu bilgisi ile talepleriniz toplanabilmektedir.

Toplanan bu kişisel veriler, talepte bulunan kullanıcıya en kısa sürede dönüş yapılması ve internet sitemizin performans ve verimlilik kriterleri açısından geliştirilmesinin sağlanması amacıyla değerlendirilebilir.

Kullanıcı internet sitemizdeki iletişim formlarında kullanılan kişisel verilerin kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmayan bir bilgiyi paylaşmayacağını, paylaşması  halinde doğabilecek anlaşmazlık veya zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel ve sağlık verilerinin işlenmesinden doğan sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı tarafından Veri Sahibinin rızasının alındığı varsayılır.

İnternet sitemize  çeşitli sosyal medya eklentileri entegre edilmiştir. Entegre edilmiş sosyal medya butonlarından birine tıklandığında Kullanıcı verilerinden bazıları sosyal medya sağlayıcılarla paylaşılır. Aynı anda sosyal medya hesabında Kullanıcının oturumu açıksa veya sosyal medya çerezleri Kullanıcının tarayıcısında kayıtlıysa, sosyal medya sağlayıcı web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki ziyareti tanıyabilir ve Kullanıcının sosyal medya profilinde bu aktiviteleri gösterebilir

Onay verilmiş çerez uygulamaları ile sınırlı sayıda bir grup verinizi (bağlanılan yer, IP numarası, ziyaret edilen sayfalar gibi) işliyoruz. Toplanan bu kişisel veriler Kullanıcı verileri Kullanıcının tercihleri, profilleri, beklentileri gibi  gibi değişik kriterler açısından analiz edilmesinde değerlendirilebilir. Kullanıcı memnuniyetini ve deneyimini artırmak için internet sitesindeki gezinti seyri, hareket ve tercihlerini analiz edilebilir  Çerez Politikaları  için detaylı bilgiye  internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler, internet sitemizde hizmet verdiğimiz kullanıcıların başvuru ve taleplerinin en kısa sürede doğru olarak karşılanması ve yönetilmesi, ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda yasal ve yetkili mercilerden talep edilmesi halinde bilgi verebilmek için; ziyaretçilerimize internet sitemizde kapsamlı ve verimli iletişim ortamının sağlanması, internet sitesinin etkin yönetilmesi için ziyaretçi alışkanlıklarının, tercihlerinin analiz edilmesi amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin  Aktarılması:

İnternet sitesinde gezinti ve  yer alan formlar aracılığı ile toplanan veriler, KVKK usul ve esaslarına uygun bünyemizde tutulmakta, ilgili kişinin bilgisi ve  talebi dışında, yasal ve yetkili merciler hariç olmak üzere 3.kişilerle paylaşılmamakta, ticari amaçla kullanmamakta ve satılmamaktadır. Kullanıcıya ait kişisel veriler ve internet sitemizde gezinme bilgileri mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya veri verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi, Anonimleştirilmesi:

İnternet sitemizdeki formlar aracılığı ile işlenen Kullanıcı bilgileri, yasal süresi kadar ya da gereği kadar tutulur. Saklanmasına gerek kalmayan veya yasal olarak saklanma süresi sona eren kişisel veri silinir veya anonimleştirilir.

 

E- Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

  1. Kişisel Veri Bilgi Talep Formunun Veri Sorumlusuna İletilmesi:

Kişisel Veri Sahibi, KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup Veri Sorumlusunun adresine bizzat başvurarak başvuru formunu elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek Veri Sorumlusuna iletebilir.

Talebiniz tarafımızca, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Başvurunun Veri Sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.